niedziela, 5 lipca 2020

Laminowanie kadłuba, pierwsza połowa. Hull lamination, first half.

Globe 5.80 jest budowana w wielu krajach świata. Nie wszędzie możemy kupić podobne gatunki sklejki. Różnice w wytrzymałości sklejek wyrównamy doborem tkaniny szklanej. Słabsza sklejka - mocniejszy laminat. W dokumentacji przewidziano pokrycie kadłuba sklejką 10 mm a pokładu sklejką 8 mm. Podano gramatury tkaniny szklanej dla różnych sklejek o tych grubościach. Są jednak miejsca w których trudno kupić takie sklejki. Co wówczas zrobić? Jedną z najpowszechniej dostępnych sklejek jest sklejka okume o grubości 9 mm. Cały kadłub i pokład możecie poszyć taką sklejką.
Dla kadłuba wykonanego w całości ze sklejki okume 9mm należy zastosować zewnętrzne laminowanie ze zbrojeniem szklanym:
kadłub - 1170 G/m2 
pokład - 430 G/m2 
Oczywiście pas denny to 2 x sklejka 9mm.
Wytrzymałość i ciężar takiego kadłuba będą podobne jak w projekcie.

Polecam następujące zasady laminowania:
1. Pokład wykonany ze sklejki 8 mm - laminowanie jak w dokumentacji.
2. Kadłub wykonany ze sklejki 10 mm - laminowanie jak w dokumentacji.
Grubości sklejki inne niż w dokumentacji:
3. Kadłub wykonany ze sklejki okume 9 mm - laminowanie 1170 G / m2
4. Pokład wykonany ze sklejki okume 9 mm - laminowanie 430 G / m2
5. Kadłub wykonany ze sklejki o grubości 9 mm (sosna, mahoń, podobne mocne sklejki) - laminowanie 450 G / m2


Globe 5.80 is being built in many countries around the world. We can't buy similar types of plywood everywhere. The differences in plywood strength will be compensated by the choice of glass fabric. Weaker plywood - stronger laminate. The documentation provides for covering the hull with 10 mm plywood and the deck with 8 mm plywood. Glass fabric weights are given for various plywood of these thicknesses. However, there are places where it is difficult to buy such plywood. What to do then? One of the most widely available plywood is Okume 9 mm thick plywood. You can cover the entire hull and deck with such plywood.
For the hull made entirely of 9mm okume plywood, external laminating with glass reinforcement should be used:
hull - 1170 G / m2
deck - 430 G / m2
Of course, the bottom belt is 2 x 9mm plywood.
The strength and weight of such a hull will be similar to the design.

I recommend the following lamination principles:
1. Deck made of 8mm plywood - lamination as in the documentation.
2. Hull made of 10mm plywood - lamination as in the documentation.
Plywood thicknesses other than in documentation:
3. Hull made of 9mm okume plywood - laminating 1170 G / m2
4. Deck made of 9mm okume plywood - lamination 430 G / m2
5. Hull made of 9mm strong plywood (pine, mahogany, similar strong plywood) - laminating 450 G / m2


Ten kadłub jest poszyty sklejką okume 10 mm. Został polaminowany najpierw tkaniną 200G/m2 a następnie tkaniną 800 G/m2. Łącznie 1000 G/m2.
This hull is covered with 10 mm okume plywood. It was laminated first with 200G / m2 and then with 800G / m2. 1000 G / m2 in total.


Dobrze wyciśnijcie wszystkie bąble metalowym wałkiem.
Well squeeze out all the bubbles with a metal roller.
Do laminowania używamy żywic epoksydowych o mniejszej lepkości aby łatwo przesączały tkaninę i wnikały w drewno np. Epidian 6011. Takiej żywicy zużyjemy mniej i laminat będzie lżejszy.
For lamination we use epoxy resins with low viscosity to easily penetrate into fabric and wood, e.g. Epidian 6011. We will use less of this resin and the laminate will be lighter.Tkanina, pomimo dużej gramatury dobrze ułożyła się na powierzchniach.
The fabric, despite the heavy weight, arranged well on the surfaces.


Polaminowana jest lewa połowa kadłuba. Zużyto 8 kg żywicy wraz z utwardzaczem.
The left half of the hull is laminated. 8 kg of resin and hardener were used.

piątek, 3 lipca 2020

Laminowanie połączeń. Lamination of connections.

Krawędzie są już zaokrąglone, pasy tkaniny przygotowane. Możemy laminować.
The edges are already rounded, fabric stripes prepared. We can laminate.


Połączenie sklejki na dnie.
Plywood joint on the bottom.


Krawędź dna i pawęży najlepiej żeby była ostra. Ten efekt uzyskujemy za pomocą szpachlówki epoksydowej. Warto to zrobić. Od ostrej krawędzi strugi wody będą się łatwiej odrywały.
The bottom and transom edge should preferably be sharp. This effect is obtained with an epoxy putty. It's worth doing. Water jets will break away from the sharp edge more easily.


Dobre laminowanie. Laminat jest przezroczysty i bez pęcherzy.
Good lamination. The laminate is transparent and free of blisters.


Zbiegające się pasy tworzą dodatkowe wzmocnienie dziobu.
Converging stripes create additional bow reinforcement.Dodatkowe wzmocnienia w miejscach mocowania płetw bocznych i skegu.
Additional reinforcements in the places of attachment of the side fins and skeg.Przygotowanie do laminowania złączy. Preparation for laminating joints.

Nie wolno laminować ostrych krawędzi. To się nie uda. Tkanina szklana nie układa się na ostrym załamaniu, odchodzi od powierzchni i tworzy pęcherze w laminacie. Dlatego przed laminowaniem koniecznie należy zaokrąglić krawędzie. Jeżeli nie jesteście pewni czy sklejka jest czysta to przetrzyjcie powierzchnię tkaniną nasączoną alkoholem, styrenem lub acetonem.

Do not laminate sharp edges. It will not succeed. The glass fabric does not stack on a sharp crease, it comes off the surface and creates bubbles in the laminate. Therefore, before laminating, it is necessary to round the edges. If you are not sure if the plywood is clean, wipe the surface with a cloth soaked in alcohol, styrene or acetone.


Do przykręcania wkrętów używamy wiertarki i wkrętarki.
We use a drill and screwdriver to tighten the screws.Wkręty mają łby zagłębione w sklejce.
The screws have heads recessed in the plywood.


Zaokrąglamy krawędzie sklejki.
We round the edges of the plywood.


Łby wkrętów zakrywamy szpachlówką epoksydową. Aby otrzymać szpachlówkę zagęszczamy żywicę epoksydową mikrobalonami lub pyłkiem drzewnym.
The screw heads are covered with epoxy putty. To obtain a putty, we thicken the epoxy resin with microballoons or wood pollen.
Kadłub gotowy do laminowania.
The hull is ready for lamination.


Przygotowujemy pasy tkaniny szklanej.
We prepare strips of glass fabric.


piątek, 26 czerwca 2020

Druga warstwa sklejki na dnie. A second layer of plywood at the bottom.


Naklejamy drugą warstwę sklejki na dnie. Stosujemy wodoodporny klej poliuretanowy lekko rosnący. Drugą warstwę sklejki dla zapewnienia docisku tymczasowo przykręcamy na całej powierzchni.
We stick the second layer of plywood on the bottom. We use slightly growing waterproof polyurethane adhesive. We temporarily screw the second layer of plywood on the entire surface.
Łączenia w pierwszej i drugiej warstwie powinny być przesunięte.
Joints in the first and second layers should be shifted.


Łączenie sklejki na zakos to metoda trudniejsza.
Combining plywood, this method is more difficult.


W ten sposób możecie łatwo połączyć sklejkę.
In this way you can easily connect the plywood.Druga warstwa przyklejona.
Second layer glued.
Rosnący klej wypełni wszystkie szczeliny.
Expansive glue will fill all spaces.


środa, 24 czerwca 2020

Przyklejenie dziobowych fragmentów poszycia, szlifowanie połączeń. Glueing bow parts of the plating, sanding joints.

Sklejka już trzyma nowy kształt. Możemy ją ostatecznie dociąć, przykleić i przykręcić.
Plywood already has a new shape. We can finally cut, glue and screw it.Dzisiaj sklejka ułożyła się łatwiej.
Today, plywood has become easier.Jest już przykręcona i przyklejona epoksydem.
It is already bolted and glued with epoxy.


Powierzchnie są płynne, bez załamań na łączeniach.
The surfaces are without kinks at the joints.Czas na szlifowanie złączy.
Time to sand the joints.


Pierwsza warstwa sklejki na pasie stępkowym. Będą dwie warstwy.
The first layer of plywood on the keel belt. There will be two layers.
Połączenie po wyszlifowaniu.
Connection after sanding.
Wkręty zagłębiły się w miękkiej sklejce. Łby wkrętów należy zaszpachlować epoksydem.
The screws sank into soft plywood. Screw heads should be filled with epoxy.